نماینده وزیر بهداشت در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت منصوب شد
دکتر سعید نمکی در حکمی دکتر اسماعیل جبارزاده را به عنوان نماینده خود در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در حکمی دکتر اسماعیل جبارزاده را به عنوان نماینده خود در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
نماینده وزیر بهداشت در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت منصوب شد
دکتر سعید نمکی در حکمی دکتر اسماعیل جبارزاده را به عنوان نماینده خود در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در حکمی دکتر اسماعیل جبارزاده را به عنوان نماینده خود در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است: جناب آقای دکتر اسماعیل جبارزاده باتوجه به سوابق ارزنده اجرایی، بدینوسیله به عنوان نماینده اینجانب در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموش پزشکی منصوب می شوید.
این شورا همانگونه که در جلسات حضوری تبیین شد مجموعه ایست از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد، معتمدین محلی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در مرکز و استان های کشور و کارشناسان صاحب نظر که می تواند علاوه بر ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، در نقاط مختلف کشور ابزاری بیطرف و منصف در انتقال نظرات گیرندگان خدمت به مسئولین ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باشد.
امید است با مشارکت دیگر همکاران ارجمند هرچه زودتر در تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و طی مراحل قانونی مورد نیاز جهت نهادینه کردن این حرکت موثر اقدام شود.
توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.