فراخوان اجرای طرح بازسازی تجهیزات پزشکی overhaol/بازسازی و بروزرسانی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مراکز با استفاده از ظرفیت انجمن های تخصصی و تولیدکنندگان داخلی/کاهش هزینه ها و جلوگیری از خریدهای غیرضرور
نحوه اجرای فراخوان اجرای طرح بازسازی تجهیزات پزشکی( overhaol) اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین رئیس رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: در راستای اجرای راهبرد پنجم اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال رونق تولید با موضوع برنامه ملی بازسازی و بروزرسانی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مراکز درمانی با استفاده از ظرفیت انجمن های تخصصی و تولیدکنندگان داخلی به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از خریدهای غیرضرور، برنامه ریزی اجرای طرح بازسازی(Overhaul) برخی دستگاه های پزشکی در مراکز درمانی سراسرکشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مقتضی است شرکت ها جهت بازسازی دستگاه هایی که نمایندگی خدمات پس از فروش آن را دارند و دارای طرح و یا پیشنهادی دراین خصوص می باشند، نسبت به ارسال طرح یا پیشنهاد طرح موضوع با اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اقدام نمایند.