برگزاری دومین جلسه “کارگروه حمایت از تولید تجهیزات پزشکی” / تعیین دبیر کارگروه/ بهبود و تسریع در فرآیندها و همچنین بررسی و پیگیری مشکلات موجود
دومین جلسه کمیته حمایت از تولید تجهیزات پزشکی در تاریخ 1398/3/05 با حضور اعضا کارگروه و نمایندگان انجمن ها و تشکل های عضو کارگروه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: دومین جلسه کارگروه حمایت از تولید تجهیزات پزشکی در تاریخ 1398/03/05 با حضور اعضا کارگروه و نمایندگان انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، اتحادیه صادر کنندگان، انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی برگزار گردید.
وی افزود: در این جلسه مهندس مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند و مقرر گردید جهت بهبود و تسریع در فرآیندها و همچنین بررسی و پیگیری مشکلات موجود، جلسات به صورت منظم برگزار گردد.