لزوم ارسال موارد درخواستی از سوی تولیدکنندگان به منظور برنامه ریزی جهت تأمین ارز مورد نیاز تولیدات داخل تا تاریخ
اطلاعیه ارسال موارد از سوی تولیدکنندگان جهت تأمین ارز مورد نیاز تولیدات داخل منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس روح الله مزینانی معاون اجرایی و برنامه‌ ریزی اداره کل تجهیزات وملزومات پزشکی گفت: با عنایت به لزوم برنامه‌ریزی مجدد و پیگیری ارز مورد نیاز تولیدکنندگان جهت مواد اولیه و قطعات ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی، ضروری است تا شرکت های تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، نیازهای ارزی خود را در قالب فایل اکسل تهیه و به همراه درخواست مکتوب خود در سربرگ شرکت، به پست الکترونیکی اداره برنامه ریزی و پایش داده های تجهیزات پزشکی به نشانی dataanalysis@imed.ir ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 ارسال فرمایند.